<< Click to Display Table of Contents >>

 

快速報表

 

 

為協助使用者可以快速產製報表,靈活運用於各應用當中,可以使用設定>快速報表功能進行產製。

 

 

 

報表只需依循輸入內容,透過一些簡單的操作即可出圖。

 

 

 

報表會存在該專案資料夾內,格式為.jpg檔。

 

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.