<< Click to Display Table of Contents >>

旋轉圖徵

 

 

1.先選取欲編輯的圖徵點選「圖徵屬性」向下箭頭,出現工具選單,於工具選單中點選「旋轉圖徵」。

 

   

 

 

2.此選擇的圖徵即進入節點編輯的狀態,使用觸控筆(或滑鼠)直接將圖徵旋轉至需要的位置後放開,旋轉後的圖徵會以實線框住顯示。

 

   

 

 

3.要確定這些編輯動作並且執行重繪時,請到智慧型編輯輔助列點選,執行重繪與儲存。

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.