<< Click to Display Table of Contents >>

平移至選取圖徵

 

 

當已選取圖徵,此功能可將圖徵平移至地圖中心,更容易編輯。請點選主工具列「編輯」鈕,切換至「編輯」工具列,於工具列中點選「選取圖徵」向下箭頭,出現工具選單,於工具選單中點選「平移至選取圖徵」。

 

 

 

 

所選取的圖徵會平移到地圖中央。

 

 

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.