<< Click to Display Table of Contents >>

位移圖徵

 

 

1.先選取欲編輯的圖徵,按下「圖徵屬性」向下箭頭,出現工具選單,於工具選單中點選「位移圖徵」。

 

   

 

 

2.接著會出現「位移圖徵」對話框,輸入欲位移的 XY 地圖單位,點選「確定」回到圖面。圖徵即平移到新位置。

 

   

 

 

NOTE:這裡所指的「地圖單位」就是指「地圖內容」的「邊界」頁籤所使用的單位。

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.