<< Click to Display Table of Contents >>

設定行動裝置

 

 

在您外出進行調查之前,請確認您的行動裝置的設定已經作好部份變更:

 

1.請到設定>系統。

   

 

 

 

2.點擊「電源」,在「使用電池電源時」和「使用外部電源時」皆取消勾選「待機超過下列時間後關閉裝置」。

   

     

 

3.進入設定>系統>背光(夜光照明),取消勾選「如果待機超過下列時間後關閉夜光照明」。

   

   

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.