<< Click to Display Table of Contents >>

SuperPad  安裝指引            

 

SuperPad 是套專為行動 GIS 和野外製圖應用而設計的全功能行動 GIS 軟體。由於其安裝方式不同於一般軟體,包含安裝至桌上型電腦與安裝至行動裝置兩種。欲安裝至行動裝置者,必須先將軟體安裝至桌上型電腦,再透過同步軟體將桌上型電腦中的程式順利安裝至行動裝置上。由於此軟體安裝程序和其他程式略為不同,為協助您能順利安裝,請詳讀本說明,並依照步驟逐步安裝。

 

 

 

 

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.