<< Click to Display Table of Contents >>

放至全圖

 

 

1.點選主工具列「瀏覽」按鈕,切換至「瀏覽」工具列,點擊「放到全圖」按鈕的向下箭頭,出現工具選單,於工具選單中點選「放到全圖」按鈕或在工具列中直接點擊「放到全圖」按鈕。

 

   

 

 

2.可看見螢幕上的地圖隨即自動縮放到包含所有圖層之所有圖徵的範圍。

 

   

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.