<< Click to Display Table of Contents >>

清除旋轉地圖

 

 

旋轉地圖之後,想要回復原始的地圖方位,也就是以 PDA 上方為北方,可點選此功能馬上將地圖旋轉角度歸零,而不需自行以觸控筆旋轉回復。

 

1.點選主工具列「瀏覽」按鈕,切換至「瀏覽」工具列,點擊「放大」的向下箭頭,出現工具選單,於工具選單中點選「清除旋轉」按鈕。

 

 

   

 

 

2.則地圖旋轉角度馬上歸零,回復以 PDA 上方為北方若指北針有顯示,其方向也會調整為以上方為北方。

 

   

 

 


© 2017 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.