<< Click to Display Table of Contents >>

 

新增設定檔

 

 

1.

於「伺服器設定」視窗中點選「新增」。

 

 

 

 

2.

於「SuperGIS Server 連線」視窗中輸入連線時所要使用的帳號密碼、連線的伺服器及埠號以及該伺服器提供服務時所使用的連線字串。輸入完畢後,請點選「確定」按鈕;

 

 

 

 

3.

「另存新檔」的視窗出現,請在此輸入新的設定檔名稱之後,點擊「儲存」按鈕;

 

 

 

 

4.

若您欲輸入的設定檔名稱已存在,會出現訊息視窗以告知需輸入新的檔名;

 

 

 

 

5.

若您已順利新增設定檔,您將可以在「設定伺服器」視窗中的「設定檔列表」處,看到您新增的設定檔。

 

 

 

 


©2017 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.