<< Click to Display Table of Contents >>

 

設定圖框

 

 

圖框的設計在於提供地圖輸出展示時,在圖面最外圍多加一個圖框或格線,其與整張完整地圖最外圍的圖框不同。是否要設定地圖的圖框視使用者需要而定。圖框的設定,請先開啟「輸出地圖內容」視窗,在「圖框」中選擇適合的圖框類型,圖框的顏色可透過顏色下拉選單設定。

 

               

 

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.