<< Click to Display Table of Contents >>

 

移動圖形物件

 

 

點選圖形物件,待滑鼠游標顯示箭頭時,就可拖曳滑鼠移動位置。移到新位置後,放開滑鼠,移動完成。

 

           

 

NOTE:要編輯圖形物件前,需先點選「選取圖形物件」工具 ,滑鼠游標改為箭頭後,才能點選物件,以進行編輯的工作。

 

 

NOTE:移動物件的方式除了使用滑鼠拖曳外,也可利用鍵盤的上下左右鍵,移動物件位置。

 

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.