<< Click to Display Table of Contents >>

 

平滑工具

 

 

「平滑工具」按鈕的功能是可以將線圖徵和面圖徵的線條輪廓平滑化。使用者選取欲平滑化的線圖徵或面圖徵後,點選「平滑工具」按鈕,會跳出「平滑」視窗,輸入「最大容許移位值」後,按下「確定」,您剛剛所選取的圖徵即完成平滑化。下圖為面圖徵和線圖徵使用平滑工具後的結果。

 

 

                                       

 

 

 

                     

 

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.