<< Click to Display Table of Contents >>

 

新增節點

 

 

1. 按下編輯工具列的「開始編輯」工具後,以滑鼠左鍵雙擊欲編輯的圖徵,或點選新增圖徵按鈕旁的下拉選單,選擇「編輯圖徵」選項。

 

2. 再點選欲編輯的圖徵,則此圖徵所有節點顯示。

 

3. 接著您可以移動滑鼠至圖徵邊線上,在需要新增節點的位置按下滑鼠右鍵,選擇「插入節點」功能,則新增的節點顯示於圖徵邊線上。

         

 

           

 

 

4. 節點編輯完成後,必須先將編輯動作停止,才完成該圖徵的編輯。您可以直接在地圖視窗中的空白處,點滑鼠左鍵一下,或移動滑鼠至圖徵邊線上,按下滑鼠右鍵,點選「完成數化」,則所有節點顯示消失。

 

 

 

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.