<< Click to Display Table of Contents >>

 

圖徵統計

 

 

圖徵統計的動作,可針對某一圖層上的所有圖徵做統計,也可僅針對選取之圖徵做統計。

 

 

圖層圖徵統計

 

開啟某一圖層的屬性表格後,在任一數值欄位的標題上按下滑鼠右鍵,點選「欄位統計」,即出現「所有圖徵統計」視窗。您可以選擇欲統計的圖層及欄位。統計結果顯示如下,分別包含圖徵數、最小值、最大值、總和、平均值、標準差等。

 

             

 

 

選取圖徵

 

統計在地圖上選取圖徵後,可點選功能選單的「選取」→「統計」,即出現「選取圖徵統計」視窗,針對您選取的圖徵做統計。

 

                                   

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.