<< Click to Display Table of Contents >>

 

地圖內容設定

 

 

在地圖內容視窗中,以滑鼠雙擊「圖層集」,或是點選主選單的「檢視」,選擇「地圖內容」選項,即開啟「地圖內容」視窗。您可以修改圖層集的名稱、針對整份地圖的單位、地圖背景顏色、參考比例尺等做設定。

 

           

 

 

   

 

 


©2016 Supergeo Technologies Inc. All rights reserved.