<< Click to Display Table of Contents >>

 

系統需求

 

 

硬體需求

 

1.CPU:2.2 Ghz 以上

2.記憶體(RAM): 4GB 以上

 

 

支援格式

 

1.影像資料套疊形成3D地表圖形,支援格式:*.bmp、*.jpg、*.png、*.sid、*.ecw、*.tif 與Erdas的 *.lan。

2.點線面向量資料套疊形成3D地表圖形,支援格式:*.geo、*.shp、*.kml、*.kmz、CityGML。

 

 


© 2016 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.