<< Click to Display Table of Contents >>

 

檢視詮釋資料

 

 

當您欲瀏覽詮釋資料頁面時,請注意必須先於SuperGIS DataManager 左邊視窗的樹狀結構中選取您欲檢視的圖資後,點擊「詮釋資料」頁籤才能夠正確的顯示選取圖資的詮釋資料內容。

 

         

1、 於「SuperGIS DataManager」視窗左半部區域選取您欲檢視之影像或向量資料;

 

2、 點選視窗右半部區域的「詮釋資料」頁籤;

 

3、於「詮釋資料」工具列「類型」選單中選擇欲檢視的詮釋資料格式;此外工具列中的兩個按鈕功能分別可「匯入詮釋資料」和「匯出詮釋資料」,點選按鈕後可將資料匯入或匯出成TXTXML檔。

 

       

 

 

4、 於「詮釋資料」頁籤內便可檢視該資料或圖層之詮釋資料內容。

 

         

 

 


© 2015 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.