<< Click to Display Table of Contents >>

 

點選圖徵

 

 

1.首先設定被選取的圖層;

 

2.點選地圖工具列中的「選取圖徵」

 

 

3.在地圖視窗中,以單擊滑鼠左鍵點選欲選取的圖徵。被選取的圖徵會以選取符號顯示。

 

 

 

NOTE:若想要同時選取多個圖徵,在點選另一個圖徵時,先按住鍵盤上的「shift」鍵,再單擊滑鼠左鍵選取即可。

 

 


© 2016 Supergeo Technologies Inc. All Rights Reserved.